De Vereniging

Geschiedenis | Doelstelling | Het Tanuki Logo | Bestuursstructuur | Raad van Toezicht & Kascommissie | Statuten | Samenwerkingscontracten

Laatst geüpdatet 9 maart 2017.

Geschiedenis
De studievereniging Tanuki werd op 14 februari 1982 opgericht als vereniging voor studenten van Japans en Koreanistiek. In 2003 werd een aparte vereniging voor Koreanistiek opgericht, Ch’ingu, toen Tanuki zich steeds meer op Japan ging richten. De interesse voor de Koreaanse cultuur is echter nooit helemaal verdwenen, en met het stilvallen van Ch’ingu gaat Tanuki zich vanaf 2007 weer actiever richten op Korea. Zo vertoont Tanuki bijvoorbeeld zowel Japanse als Koreaanse films, is Korea weer een vast onderdeel in de TaTanukiKi, ons tijdschrift, en zullen er Korea gerelateerde uitstapjes georganiseerd worden.


Doelstelling
Het doel van Tanuki is Japanologen en Koreanisten op informele wijze kennis te laten maken met elkaar en natuurlijk met Japan en Korea. Om dit doel te bereiken organiseert Tanuki niet alleen activiteiten als borrels en geweldige feesten, maar ook uitwisselingen met Japanners en Koreanen die in Nederland verblijven, excursies, filmavonden en lezingen. Daarnaast is Tanuki een aanknopingspunt voor iedereen die iets over Japan te weten wil komen. Ook Japanners en Koreanen die graag in contact willen komen met Nederlanders kunnen bij Tanuki terecht.


Het Tanuki Logo
Ontworpen door Dave Hooghiemstra, bestuurslid 2011-2012 (Webmaster) van LVSJK Tanuki.

Het ontwerp van het logo van LVSJK Tanuki is gebaseerd op zegels, zoals deze staan gedrukt op oude Japanse prenten. De karakters zijn geschreven in de tensho-stijl (篆書体): een oude kalligrafische schrijfstijl die ook tegenwoordig nog door kalligrafen in Japan wordt gehanteerd, met name bij het kerven van naamzegels, hanko (判子) of inkan (印鑑) genoemd. Samen vormen de karakters van rechtsboven naar linksonder de combinatie “狸学生会”, een Japanse vertaling van “Studievereniging Tanuki.”


Bestuursstructuur
Om de vereniging draaiende te houden, is het natuurlijk van groot belang dat de taken binnen het bestuur goed verdeeld zijn. Hieronder staan de 6 functies van het Tanuki-bestuur en hun omschrijving:

Praeses: Hét gezicht van de vereniging. Coördinator van het bestuur, leidt de vergaderingen, heeft overzicht op alle activiteiten van alle commissies en onderhoudt contact met andere verenigingen, docenten en externe instanties.

Ab-Actis: De secretaris is hoofdverantwoordelijke voor alle administratie (ledenadministratie, notulen etc.) en communicatie (via de post, e-mail etc.) van de vereniging. Notuleert tijdens vergaderingen, verzorgt de aankondigingen per e-mail en archiveert alle belangrijke informatie.

Quaestor: Hoofdverantwoordelijke voor de financiën van de vereniging. Houdt de financiën bij, stelt begrotingen op en presenteert de financiële situatie tijdens de ALV.

Assessor Intern: De assessor intern is het aanspreekpunt voor de communicatie tussen het bestuur en de commissies en beheert de websites en de sociale media outlets zoals Facebook. Daarnaast is de intern ook hoofdverantwoordelijke voor het verenigingsblad, de Tatanukiki.

Assessor Extern: De assessor extern is voorzitter van de Acquisitiecommissie en is verantwoordelijk voor het onderhouden van alle externe contacten van Tanuki. Hieronder valt het onderhouden van contacten met universiteitsorganen, andere studieverenigingen en mogelijke partners voor samenwerking met Tanuki.

Assessor Eerstejaars: De assessor wordt tijdens het eerstejaars introductiekamp door het nieuwe bestuur gekozen uit de eerstejaars en vormt de brug tussen de eerstejaars -en ouderejaarsstudenten.

Voor meer informatie omtrent het bestuur, klik hier.


Raad van Toezicht & Kascommissie

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is het raadgevende en toezichthoudende orgaan binnen de studievereniging en heeft als taak het adviseren van het zittende bestuur en de ALV, en het toezichthouden op– en het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. De RvT probeert zo het bestuur te ondersteunen om de continuïteit van de vereniging zoveel mogelijk gewaarborgd te houden. De RvT is dus zowel controlerend als adviserend van aard. Leden van Tanuki kunnen ook direct de RvT benaderen bij eventuele vragen of  problemen met het bestuur via rvt@tanuki.nl.

Kascommissie
De Kascommissie controleert iedere maand de bankrekening, declaraties en uitgaven van het bestuur en adviseert namens de algemene ledenvergadering over de voortgang en de financiële stand van zaken van de vereniging en het bestuur.


Statuten
Statuten van der Vereniging van de Studenten in de Japanologie en Koranistiek “Tanuki”, (aangenomen 2014/2015)


Samenwerkingscontracten
Samenwerkingscontract Raiden
S
amenwerkingscontract Banzai